Stencinger Norbert:

Csata a Duna mellet 

 

Az 1684. július 22-én Érd közelében lezajlott ütközet nem tartozik korának legjobban dokumentált és legismertebb keresztény – oszmán harcai közé. A kutatás során mégis sikerült  török illetve magyar kútfőből[1] származó leírásokat találni, melyek  az elkészült rézkarcok segítségével jól meghatározhatóvá tették az egykori csatateret.

A munka legfontosabb kérdése a képi ábrázolások forráskritikai vizsgálata volt, mely során el kellett dönteni, hogy melyek azok a veduták, mely készítője járhatott az ütközet helyszínén. Ehhez a legalkalmasabb módszer a terepbejárás volt.

A legismertebb, köztudatban leginkább elterjedt rézkarc a Weldtmann Krauss[2] féle megjelenítés. A képről tudjuk pontosan hogy az események  után tizenkét évvel 1696-ban készült. Ebből valamint az ábrázolás pontatlanságaiból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a készítők nem jártak az ütközet helyszínén így  munkájuk alapján nem azonosíthatjuk a harcok helyét!

 

 

Az azonosítás és a hitelesség szempontjából sokkal fontosabb két másik veduta és az egyik alapján készült faliszőnyeg, mely eredeti példánya Innsbruckban ma is látható,  Ch. Herbel[3] és J. B. Martin alkotása. A szakirodalom mindkettőjüket olyan művésznek tartja, akik elkísérték Lotharingiai Károlyt hadjárataira, hogy az ott történt a fontosabb  eseményeket megörökítsék. A terepen végzett kutatások során sikerült azonosítani azokat a helyeket, ahol az alkotók dolgozhattak vagyis találtunk olyan pontot ahonnan a rézkarcon ábrázolt táj képe tárult elénk. Ezek, valamint az írásbeli források segítségével sikerült rekonstruálni az 1684 nyarán történt eseményeket.

 

 

 

       

          Az események

 

 

1683. szeptember 12-én hála Sobieski János felmentő hadának az oszmán seregek vereséget szenvedtek, és felhagytak Bécs ostromával. A  visszavonulás során még alulmaradtak a Párkánynál megvívott ütközetben és elvesztették Esztergom várát is. A súlyos kudarcok eredményeképp Kara Musztafa kivégeztette Ibrahim budai pasát, majd ő is megkapta a selyemzsinórt IV. Mohamed szultántól. Az elbeszélések szerint e szavakkal búcsúzott az élettől a hős nagyvezír:”…ha a hatalmas császár az én halálommal megverheti a németet jó szívvel meghalok….”[4].

A keresztény oldalon a kivívott győzelem hatalmas örömet váltott ki. Már decemberben a vár felszabadítása után néhány hónappal felmerült egy török ellenes koalíció terve , IX. Ince pápa, I. Lipót Habsburg uralkodó, Sobieski János lengyel király és a velencei dózse közreműködésével. A tervek csak a következő 1684-es esztendő tavaszán realizálódtak a Szent Szövetség megkötésekor.

Mindkét fél a harcra készült. A cél Buda felszabadítsa volt és az oszmán hódítok kiszorítása Európából. Az egyesített keresztény seregek vezetését Lotharingiai  Károlyra bízták, aki a hadat négy részre osztotta és a főerővel – mintegy negyvenezer katonával és 120 ágyúval a Duna mentén Buda ellen indult.

Az  oszmán uralkodó IV. Mohamed tudott a készülő támadásról és megtette a szükséges lépéseket: Bekri Musztafa pasa  személyében szerdárt nevezett ki a magyar területen levő szandzsákok védelmében, aki a belgrádi mezőn felállított tábori sátrába[5] találkozott Sajbán Ibrahim vezérpasával és tárgyalások után megállapították, „ hogy az ellenség Budát fogja megtámadni”[6],megállapodtak abban, hogy a vezérpasa visszatér Budára amilyen gyorsan csak tud. A szerdár pedig sereget gyűjtött a Szerémségben és Pozsegában, majd amikor összegyűlt a had a megbeszélt találkozóhelyen, a zimonyi mezőn, április 19-én …az ellenség felé indult…[7]”.

A keresztény seregek sem tétlenkedtek, indulásuk után június 18-án elfoglalták Visegrádot, mely erődítménye kiemelt helyet foglalt el a Buda köré kiépített védelmi rendszerben. Lotharingiai Károly azonnal tovább akart vonulni végső célja felé, de értesült arról, hogy Bekri Musztafa időközben seregével megérkezett Buda erődítménye megerősítésére a Hódoltság központjába. Ekkor a keresztény seregek vezetője módosította tervét: átkelt a Dunán Esztergomnál és miután Vácnál legyőzte a rátámadó oszmánokat Pest ellen vonult, amelyről így írt a török történetíró: „ …mivel Pest vára nagyon rossz állapotban volt az a vélelem alakult ki, hogy nem védhető, ezért védőseregét, az asszonyokat és a gyerekeket, meg minden mozgatható holmit és élelmiszert ágyút és hadianyagot átvittek belőle Budára s házait felgyújtották; másnap pedig a hidat is feltépték s az összekötetést a túlsó oldallal megszakították…”[8] ezt követően az elhagyott településre bevonuló keresztény sereg cseltől tartva csak megfelelő óvintézkedések után foglalták el a  felgyújtott, elhagyott várost, majd Rákosnál tábort vertek és készültek Buda ostromára. Ezt  azonban csak akkor kezdhették meg, ha bezárják az ostromgyűrűt a vár körül, amihez át kellett kelni a folyón. Tudták ezt jól a törökök is, ezért az  átkelés tervezett helyszínére, Szentendrére vonultak, de nem tudták megakadályozni a hadműveletet. Így a keresztény seregeknek sikerült az erődítményt körülzárni és megkezdődhetett az ostrom. A szerdár csapatával  ….Hamza bej palankaszi közelében álló Ercsi palankánál megállapodott, egy keddi napon Sabán hó 5-én ( július 18-án)…”[9] seregét hátrahagyva Bosnak Oszman és kétezer lovas kíséretében elvonult, hogy saját szemével győződjön meg az ostrom állapotáról. A felderítő út azonban rövid ütközetben végződött, aminek eredményeképp mintegy kétszáz gázi vesztette életét a többiek visszatértek az ercsi táborba.  Másnap július 19-én a szerdár tanácskozásra hívta vezéreit és úgy döntöttek, hogy felvonulnak Hamza bej palankaszi mezejére, hogy a keresztény hadat az ostrom közben zavarják. Lotharingiai Károly tisztában volt vele, hogy egy ilyen jelentős ellenséges haderőt nem engedhet meg a csapatai mögött, ezért várható volt az  összecsapás a két had között. Erre július 22-én hajnalban került sor. A keresztény seregek gyalogos katonáikat ostromárkaikban hagyták és elsősorban lovasokkal érkeztek a csata helyszínére, ahol az oszmánok már várták őket Bekri Musztafa a jellegzetes acies lunatanak nevezett hadrendet választotta, mely centrumában maga helyezkedett el mintegy ötszáz janicsár társaságában és seregének ágyúival. A jobbszárny a Dunára, míg a bal az érdligeti dombokra támaszkodott. A tartalékot a mai Érd központjában található dombokon Bosnak Oszman damaszkuszi bejlerbej képezte. A harc kezdetén az oszmánok előrehajtották a táborukban tartózkodó áruhordó tevéket, remélve, hogy az ellenség lovai megrémülnek a  szokatlan látványtól és ezt kihasználva fölénybe kerülhetnek csakúgy mint 1444-ben Várnánál vívott harcban vagy 1663-ban a párkányi ütközetben. Az elgondolásuk azonban Érdnél nem vált be: „…az ellenség sorai kettényíltak a tevéket beengedték és összefogdosták…[10]
A harcnak ezen szakaszát ábrázolja a már említett J. B Martin által készített rézkarc, a veduta előterében jól láthatók a tevéket a hadrend mögé hajtó katonák. Az, hogy a keresztények  nem ijedtek meg illetve nem bomlottak fel a harci alakzatok,döntőnek bizonyultak az ütközet kimenetét illetőleg. Miután az áruhordó állatokat elhajtották a harctérről, rárohantak az ellenségre akiknek mindössze annyi idejük maradt, hogy ágyúikat egyszer elsüssék és utána elkeseredett kézitusa kezdődött, amelyben Lotharingiai Károly katonái jeleskedtek és gyorsan fölénybe kerültek. Bekri Musztafa a seregének tartalékára sem számíthatott, hiszen ők az első összecsapásokat látva társaikat cserbenhagyva  megfutottak és „…a szultáni tábort kirabolták és ezután Eszék felé menekültek…”. A küzdelem mintegy két  óráig tartott mindössze, majd a törökök elhagyták a  helyszínt. A harcnak ez a fázisa látható Ch. Herbel munkáján előtérben a zavarodottan nyargalászó lovasokkal, háttérben az érdi Kálvária hegy jellegzetes alakjával. A keresztény katonák közül  csak a magyarok üldözték a menekülő ellenséget
„…a magyar egy mérföldig Ercse nevű végvárig  üzte és vágta holott a herczeg is utánuk üzent, hogy térjenek vissza…Az nap a Herczeg bizonyos számú hadakkal a harcz helyén hált, mivel hogy gyalog és egyéb rendbéli ember prédáért kioszlott a táborról, hogy valami okból az ellenség meg ne tréfálja őket..”. Még vasárnap és hétfőn is a harcmezőn maradtak, sőt „…a szerdár sátorát felvonták és a tábor közepén nagy czeremóniával , sok muzsikaszóval misét szolgáltattak a sátor alatt…”[11]

 

 

A sikeresen megvívott ütközet után, a keresztény katonáknak nem sikerült Buda várát visszafoglalni, de ez nem a Duna, érdligeti dombok, városközpont közötti területen lezajlott és fölényes győzelemmel végződött ütközeten múlt. E területnek nagy része ma már beépített, de a 6-os út és a gát között ott ahol az M6 – ós épül még találhatunk olyan üres rétet amilyen „…hamza bej palankaszi mezeje…” lehetett 1684 nyarán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Szilahtar Tárih (Történelem) – című munkája In. Hadtörténelmi Közlemények 1938. évfolyam, XXXIX. Kötet  továbbiakban lásd Szilahtár. Valamint Zsarnoczay uramnak, Apafi Mihály(1661-1690) erdélyi fejedelem követének leírása In: Századok 1884. évfolyam 1 füzet 878-883 oldalig.

 

[2] In. Érdi Krónika  Érd, 2000

[3] A veduták Rózsa György Faliképek Lotharingiai Károly győzelemiről Akadémia Kiadó Bp. 1987 című könyvében láthatók.

[4]  Magyarország Hadtörténete – szerk Liptai Ervin Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1985 311.o

[5] Lásd Szilahtár

[6] Lásd Szilahtár

[7] Lásd Szilahtár

[8] Lásd Szilahtár

[9] Lásd Szilahtar

[10] Lásd Szilahtar

[11] Lásd Zsarnoczay