7-es huszárok az Úz völgyében

 

1916 szeptemberének végén a győzelmes nagyszebeni csata véglegesen a központi hatalmak oldalára fordította a hadiszerencsét. A román hadsereg az egész arcvonalon visszavonulásra kényszerült és az üldözés a gyorsan mozgó huszár alakulatok jutottak főszerephez.

A 4., 7., 12. és 14. közös huszárezredet és a 7. lovas-tüzérosztályt magában foglaló 1. lovas hadosztály október 12-én érte el a Csíki havasokban fekvő úzvölgyi Aklos csárdát. A nem túl tágas völgy ettől kezdve szinte szurdokszerűen halad az Úzvölgy-telepig, ahol a vámháznál a románok szilárd védelmi állásokat építettek ki. A hadosztály parancsnoka elhatározta, hogy  a völgyet szegélyező gerinceken keresztül átkaroló támadást indít az ellenség ellen. A mintegy 500 fős északi csoport a 7. huszárezred lövészosztályából, a 12 huszárezred egy lóról szállított századából valamint három géppuskás osztagból állt. Az Aklos csárdától október 13-án 11.30-kor indulva először megmászták az 1555 méter magas Saj havasát, majd a hegygerincen menetelve elérték az 1473 méter magas Katlan ormát, ahol az éjszakát töltötték. A következő nap reggelén 06.30-kor indultak tovább az 1091 méteres Sár havasára, ahol már az ellenséges vonalak mögött jártak. Innen déli irányba, az úzvölgyi vámház felé egy kb. 50 méter széles hegygerincen ereszkedtek, melynek legmagasabb pontja a völgy fölé magasodó 905 méter magas kiemelkedés.

A harccsoport félszázadnyi elővédjét Gróf Eszterházy Alajos főhadnagy vezette. A főerők 500 méterre lemaradva követték őket. A Sár havasán egy-egy szakaszt hagytak hátra a kötelék háta és oldala biztosítására.

 

 

11.20-kor bukkantak az ellenség első 30-40 fős csoportjára, mely rövid tűzharc után déli irányba menekült. Az üldözés során egy másik román csoportot is megugrasztottak, míg végül az üldöző első csoportja eljutott a 905-ös kiemelkedés aljáig. Itt erős ellenállásba ütköztek, ezért visszatértek a főerőkhöz, akik 885-ös magassági pontnál várakoztak. Báró Berg ezredes itt alakította ki a csoport támadó harcrendjét. A balszárnyra vezényelt 2. századot két géppuskával erősítette meg és parancsot adott a 905-ös magaslaton védekező ellenség megtámadására. A jobbszárnyon két század a hegygerincről a vámházhoz levezető öszvérút vonalában nyomult előre a román védelem hátába. A 14.00-kor megindított támadás közel egy órás harc után teljes sikert hozott. A 905-ös kiemelkedésről az ellenség halottakat és sebesülteket visszahagyva fejvesztve menekült. A jobbszárny miután elérte a völgyet, bekapcsolódott az ott folyó harcba. A megzavart ellenség csoportjai megkezdték a visszavonulást, nyomukban a Thoms alezredes parancsnoksága alatt álló arctámadó csoporttal. A hegyoldalon lefelé ereszkedő huszároknak kiváló célpontot kínált a menekülő ellenség, azonban egy félreértés miatt többségüket futni hagyták. A románok ugyanis egy csángó ezredet alkalmaztak ezen az arcvonalszakaszon, aki egymás között magyarul beszéltek. A huszárok a fák takarásában a sajátjaiknak hitték őket és futni hagyták a csapatot.

Az északi támadó csoportban harcolt Wolf Béla, aki 1931-ben a Magyar Katonai Szemle hasábjain, a 7-es huszárok „Hadi Emlékkönyve” és saját harctéri naplója alapján beszámolt a támadásról. Cikkéhez mellékelt egy vázlatot, mely 1:75000-es méretarányban ábrázolja a helyszínt. Ez volt a kutatás egyik kiindulási alapja.

 

 

Első lépésben a terepkutatás előkészítéseként a vázlatot rávetítettem egy mai 1:100000-es turista térképre, majd ezen megjelöltem azt a két útkereszteződést, melyeket a terepen azután be tudtam azonosítani. Ezek a kutatni kívánt terület két ellentétes sarkának közelében voltak. A terepen GPS-el bemértem a kiválasztott útkereszteződések koordinátáit, majd számítógépen kalibráltam a turista térképet. Ennek során egy számítógépes program segítségével hozzárendelem a GPS-el bemért koordinátákat a térképen ábrázolt útkereszteződésekhez. Ezután a program képes leolvasni a térkép bármely pontjának koordinátáit. Mivel a térkép ekkor már tartalmazta a harcvázlat adatait is, így meg tudtam állapítani az összecsapás helyszínének koordinátáit. Ezt betáplálva a GPS-be, a készülék alkalmas lett, hogy a helyszínre navigáljon. A helyszín az úzparti táborhelyünktől nem egészen két kilométerre feküdt, azonban 300 méteres szintkülönbséget és meredek kaptatókat kellett leküzdeni.

 

 

A magyar huszárok 8 milliméteres mannlicher karabélyokkal, a román katonák 6,5 milliméteres mannlicher puskákkal voltak felszerelve. A különböző fegyverekhez eltérő töltényeket használtak. A 8 mm-es tölténynek rézből készült 50 mm hosszú peremes (8x50R), a 6,5 milliméteresnek szintén peremes de 53 mm hosszú rézhüvelye van (6,5x53R).

 

 

 

A hüvelytalpon további jelzések könnyítik meg az azonosítást. A 8 mm-es töltény talpa négyosztatú, a felső negyedben a gyártási hónap római számmal, a középső kettőben a csappantyú két oldalán a gyártás éve, alul pedig a gyár jele található. Jelen esetben 1916 májusában a csepeli Weisz Mannfréd gyárban készült töltényeket használtak a huszárok. A román töltények hüvelytalpa szintén négyosztatú, de felül a gyártási év, középen M 93 felirat, alul pedig a gyár jele látható. Az összecsapás helyszínén két különböző gyár terméke került elő. P.A.M. betűk a brassói lőszerüzemet, W pedig a csepeli Weisz Mannfréd gyárat jelezte.

 

 

A puskatöltényeket mindkét típusnál 5 darabos töltőkeretben tárazták a fegyverbe. Az utolsó lőszer betöltése után az üres töltőkeret automatikusan kiesett a puskából. A fegyver használatát a kilőtt töltényhüvelyek és az üres töltőkeret egyaránt jelzi. A fegyvert a lövés leadása előtt csőre kellett tölteni, tehát a zárdugattyút hátra húzva majd visszatolva egy lőszert tolni a csőbe. A lövés leadása után a zárdugattyút hátrahúzva üríthetjük a kilőtt töltényhüvelyt, majd visszatolva újabb töltényt tolunk a csőbe. A folyamat ismerete azért fontos, mivel az ismétlő fegyvereknél a lövés helye és a kilőtt töltényhüvely ürítésének helye nem szükségszerűen azonos. Ellenben ha legalább kettő hüvelyt találunk egy helyen, ott legalább egy lövést leadott a katona (feltéve, hogy csak egy katona állt ott, de ezt általában fel lehet ismerni a hüvelyek elhelyezkedéséből). Másik fontos szabály, hogy ahol töltőkeret kerül elő, ott nagy valószínűséggel legalább egy hüvelynek is kell lenni. Az, hogy a csőretöltés után nem azonnal adnak le lövést, okozza a magányos élestöltény jelenséget. A katonák általában töltött fegyverrel kapcsolódnak be a harcba, tehát megrohamozzák az ellenség állását vagy várják a támadó ellenséget. A harctéri izgalom hatására azonban amikor lövést kell leadniuk, izgalmukban ismét csőre töltenek, így a csőben lévő élestöltényt ürítik. Olyan katonáknál akik még nem estek át a tűzkeresztségen vagy harctéri sokk hatása alá kerülnek, előfordulhat, hogy egyáltalán nem adnak le lövést csak töltenek és ürítenek.

 

 

A töltényhüvelyek csoportjai két román harcvonal nyomát jelzik (fehér pontsor, A és B vonal) Az első vonalban a kilőtt hüvelyek 2 darabos csoportokat alkotnak. Az 1-es számmal jelölt hüvelycsoportban a két kilőtt hüvely egymáshoz közel van, ami azt jelzi, hogy a katona valószínűleg hasalt, így azok az ürítésnél egymás mellé estek le. A 3-asnál már nagyobb a távolság, ennek oka, hogy a katona állt. A 2-nél a fentiekben leírt magányos élestöltény jelenséget érhetjük tetten. A mellette levő kilőtt hüvely mutatja, hogy a katona amikor elfoglalta a tüzelőállást, csőre töltötte a fegyverét, de amikor az ellenség felbukkant akkor is automatikusan csőre töltött. Ezután legalább egy lövést leadott erről a helyről. A 4-es hüvelycsoport a domb meredek keleti oldalán van. Valószínűleg a jobb kilövés lehetősége miatt helyezkedett el itt a harcos. Itt láthatjuk a két kilőtt hüvely mellett a kiesett töltőkeretet is. Elméletileg 4 db. hüvelynek kellene lenni, de a lejtős terep miatt a hiányzó kettő elsodródhatott, de az is lehet, hogy ott volt csak nem találtuk meg.

A következő harcvonalban érdekes jelenséget figyelhetünk meg. Majdnem egyvonalban, kettesével egymás mellé helyezett tele töltőkereteket találtunk. Valószínűleg mindegyik helyen egy-egy román katona hasalt, aki a harcra való felkészülés során a derékszíján levő tölténytáskából 2 tele töltőkeretet tett maga elé, hogy a harc során gyorsabban tudjon tölteni. Erre azonban nem került sor mivel a magyar támadás lendülete elsodorta az első harcvonalat (A), akik magukkal rántották a második harcvonal (B) balszárnyát is. A katonák feltehetően a domb csúcsa felé menekültek. A második harcvonal jobbszárnya azonban a helyén maradt és több lövést adott le a támadókra. A 6-nál láthatunk két leszakadt gombot és egy többdarabos hüvelycsoportot, ami azt jelzi, hogy a huszárok a roham során amikor balról tüzet kaptak, lehasaltak és előrekúsztak.  A 7-nél ugyanez történt. Innen lőtték a román jobbszárnyat és a visszavonulókat, akik szintén leadtak néhány lövést. Rövid tűzpárbaj után a románok ellenállása megtört és a jobbszárny is megkezdte a visszavonulást, valószínűleg keleti irányba, elszakadva a többiektől.

 

 

A huszárok felugrottak és folytatták a rohamot a dombtető felé, amit töltényhüvelyek és üres töltőkeretek sora jelez. A harmadik román harcvonal a domb tetején húzódott. Itt rövid tűzpárbaj után a románok folytatták a visszavonulást. A mintegy 100 méter hosszú lapos dombtetőn rövid megállásokkal próbáltak lassítani az üldözőket. A harmadik harcvonaltól 50 és 80 méterre találtunk egy-egy terepszakaszt ahol a román katonák tűzharcot kezdeményeztek, de a huszáros rohamot már nem tudták megállítani. A magyar töltényhüvelyek hiánya szuronyrohamot jelezhet. A dombtető végében egy lovassági lövészkitüntetés alumínium korongja is előkerült.

A fenti eredmények alapján kijelenthetem, hogy sikerült a 7-es huszárok 1916-os támadásának helyszínét beazonosítani. A kutatott helyszín megegyezik a Magyar Katonai Szemle vázlatán megjelölt hellyel, a töltényhüvelyek magyar és román katonák harcára utalnak, a magyar töltényhüvelyek 1916-os dátuma megegyezik a támadás időpontjával, a leletanyag eloszlása egy sikeres magyar rohamot jelez az Úz völgye irányába, a lövészkitüntetés pedig a magyar huszárok jelenlétét bizonyítja.

 

 

További érdekes momentuma volt a kutatásunknak, amikor az Úz völgy nyugati részén egy 1877 mintájú lovassági legénységi szablya került elő. A penge a harcok során eltört, később valaki megtalálta és kihegyezte, majd a réten elveszítette. Valószínűleg gyermekek játszottak vele katonásdit. Ez a típus volt rendszeresítve a Monarchia huszárezredeinél az első világháború idején, így valószínűsíthető, hogy 12 huszárezred egyik katonájáé lehetett, akik a 7-es huszárokkal egyidejűleg a völgyben hajtottak végre frontális támadást.

 

 

 

A kutatott helyszín elsősorban azért érdekes számunkra, mivel itt csaknem kilenc évtized elmúltával is viszonylag jól lehetett rekonstruálni az 1916. október  14-én 15.00-16.00 között lezajlott összecsapást.    

 

 

A kutatás résztvevői (balról): Szanka József, Négyesi Lajos őrgy. és Baranyai Gergely ZMNE hallgató