A SZAKOSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE
A szakosztály elsősorban az 1711 után, magyar katonák részvételével lezajlott összecsapások megismerése érdekében folytat kutatásokat. Más nemzetek katonái között lezajlott összecsapásokkal kapcsolatos kutatásokat az érintett nemzetek kutatóival együttműködve tartjuk kívánatosnak. A szakosztály által folytatott kutatói tevékenység magában foglalja:

- az eseményekkel kapcsolatos adatok összegyűjtését (szemtanúk visszaemlékezései, szájhagyományban fennmaradt információk, hivatalos szervektől származó adatok, írásos visszaemlékezések, hadinaplók, dokumentumok, térképek, légifelvételek, levéltári és könyvészeti források). Ennek érdekében a MHTT a szakosztály kezdeményezésére az érintett szervekkel együttműködési, támogatási szerződéseket köt és a kutatók számára megbízó levelet ad.

- a kutatott események helyszínén folytatott terepbejárást és helyszíni felmérést, ami lehet: vázlatkészítés, részletes mérés, GPS mérés, fényképezés. Amennyiben szükséges a MHTT a terület tulajdonosától engedélyt kér. A terepbejárást kezdeményező, köteles tisztázni az előkészítés során, hogy szükséges-e az engedélykérés.

- a terület műszeres átvizsgálását, indokolt esetben a lövészárkok, tüzelőállások feltárását, ami lehetőséget ad a kutatott eseményről összegyűjtött információk pontosítására. A műszeres átvizsgálást és a feltárást minden esetben a szakosztály kutatóiból szervezett csoport hajtja végre. A kutatócsoport megalakításáról és a  műszeres átvizsgálás és a feltárás szükségességét indokoló előzetes kutatási eredményekről a szakosztály elnökét vagy titkárát minden esetben köteles tájékoztatni a kutatás kezdeményezője. Amennyiben a területen veszélyes robbanótest előkerülése valószínűsíthető, a munkát tűzszerész felügyelettel kell végrehajtani. A terepen munkát - a műszer nélküli bejárás kivételével - minimum 2 fő végezhet. A kutatások során a kutatócsoport tagjai kötelesek a kutatásvezető utasításai szerint tevékenykedni. Amennyiben a kutatási területet bárki elhagyja, azt jelezze a kutatásvezetőnek. Önkényes felfedező utaknak nincs helye a kutatás során, aki önkényesen elhagyja a csoportot azt a kutatásvezető távolítsa el a csoporttól. A kutatásvezető utasításai kiadásánál vegye figyelembe a kutatócsoport tagjainak javaslatait. A csoportnál legyen telefon! A terepen végzett munka előtt meg kell keresni a helyszínhez legközelebbi olyan pontot, honnan szükség esetén telefonálni lehet (van térerő). A terepen munkát végző csoportnál legyen elsősegélynyújtó csomag. Aki bármilyen robbanótestet vagy nem azonosítható robbanótest-gyanús tárgyat talál a felszínen, azt hagyja a megtalálás helyén, és azonnal értesítse róla a kutatásvezetőt. Ha feltárás során bukkan elő veszélyes tárgy, akkor adott helyen az ásást abba kell hagyni, az eseményt jelezni kell a kutatásvezetőnek. A leghelyesebb eljárás a további intézkedést a csoport tűzszerészére bízni. Amennyiben nincs jelen tűzszerész, a területileg illetékes rendőrkapitányságot kell értesíteni. A kutatási terület elhagyása előtt a csoport tagjai a kutatási gödröket temessék vissza, a szétszóródott hulladékot gyűjtsék össze és vigyék magukkal. Ha tüzet gyújtottak azt oltsák el.

- A szakosztály a MHTT és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum között létrejött együttműködési megállapodás értelmében, gyűjti a hadisírokkal kapcsolatos információkat és szükség esetén elvégzi azok terepen történő hitelesítését. Emberi maradványok előkerülésekor az érvényes jogszabályoknak megfelelően, először a területileg illetékes rendőrkapitányságot értesíti és amennyiben megerősítést nyer, hogy a maradványok nem bűncselekményből származnak, hanem katona földi maradványai, felveszi a kapcsolatot a HIM Hadisírgondozó Irodával és a továbbiakban az együttműködési megállapodásnak megfelelően jár el.

TAGSÁGI VISZONY

A MHTT-be való felvételkor a tagok nyilatkoznak arról, hogy melyik szakosztályban kívánnak tevékenykedni. A szakosztály tagjának az számít, aki a nyilatkozatban a Csata- és Hadszíntérkutató Szakosztályt jelöli meg. A szakosztály tagjaként jogosult résztvenni a szakosztály üléseken és az ott felmerült kérdésekben véleményt nyilvánítani. Kutatási témákat javasolni és amennyiben az elfogadásra kerül, az adott témában adatgyűjtést folytatni. Amennyiben az összegyűjtött adatok indokolják, javaslatot tehet a terepkutatás megkezdésére. A szakosztály által elfogadott kutatások megkezdéséről és eredményéről a csoport vezetője köteles tájékoztatni a szakosztály vezetőit.
A műszeres átvizsgálást és a feltárást a szakosztály kutatói és az általuk a kutatásba bevont személyek hajtják végre. A szakosztály kutatója az a tag, aki a szakosztály kutatási tervében önálló kutatási témáért felel.

A szakosztályt érintő ügyekben nyilvános fórumokon a szakosztály elnöke, titkára vagy az általuk megbízott személy nyilatkozik. Kerüljük a szükségtelen vitákat internetes fórumokon, gyűjtőkörökben vagy más rendezvényeken.

 


ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

·
Tilos a szakosztály tagjaként, tehát a tagsági viszonyra hivatkozva, magángyűjtői tevékenységet folytatni vagy bármilyen ezzel kapcsolatos tevékenységet végezni (börzéken kereskedni, hatóságokkal kapcsolatot felvenni stb.), amennyiben ez bárkiről ismertté válik az a szakosztályból való kizárást vonja maga után.
·
Tilos a kutatások során a szuvenír gyűjtés, ez nem a magángyűjtemény gazdagításának helyszíne.
·
Tilos a kutatáson leittasodni, másokat inzultálni, ez a szakosztályból való kizárást von maga után.
·
Tilos a kutatások során a fák rongálása, a takaró növényzetet csak a szükséges mértékben távolítsuk el!
·
Tilos éleslőszer, robbanótestek, robbanóanyagok begyűjtése és azoknak a helyszínről történő elszállítása.
 

A SZAKOSZTÁLY KUTATÓI A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZNEK
     

  A kutatásvezetői igazolvány színe piros. Az igazolványelőlapján a kutató fényképe, „KUTATÓ” felirat és az igazolvány száma (007-el kezdődő szám, 099-ig), a kutatószületési dátuma, személyigazolvány száma és lakcímelátható. Felirata: „Az igazolvány tulajdonosa jogosult 1711 után keletkezett hadtörténelmi jelentőségű objektumok átvizsgálása során fémkereső műszer használatára, valamint a szakosztály kutatócsoportjának feltáró munkáját vezetni.”
     

  A kutatói igazolvány színe zöld. Az igazolvány előlapján a kutató fényképe, „KUTATÓ” felirat és az igazolvány száma (100-al kezdődő szám), a kutató születési dátuma személyigazolvány száma és lakcíme látható.
Felirata: „Az igazolvány tulajdonosa jogosult 1711 után keletkezett hadtörténelmi jelentőségű objektumok átvizsgálása során fémkereső műszer használatára. Ásatást nem vezethet.”

Az igazolvány hátoldalán a Magyar Hadtudományi Társaság elnökének és a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum főigazgatójának aláírása és pecsétje látható.